HR-GENOMLYSNING

Säkerställ att ni är HR-Compliant

En grundlig kartläggning och genomlysning av ert HR-arbete

Vill ni ta ert HR-arbete till en ny nivå men är osäker på vad ni behöver göra? Vi vet att ett väl genomarbetat HR-arbete kan få oanade effekter på en verksamhet. En bra HR-grund bygger en trygghet hos medarbetarna som skapa tillit och engagemang. Det tydliggör regelverk och ramar som spar tid, tid som kan läggas på annat.

Affirmera erbjuder en grundlig genomlysning och kartläggning av ert HR-arbete för att hjälpa er att identifiera förbättringsområden och säkerställa att er organisation följer alla lagar och regler som är relevanta för HR-området. Vi skapar en handlingsplan med prioriteringar för att vägleda er om var ni bäst kan lägga ert fokus framåt. Vi hjälper er att bli det man kallar för HR-compliant.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Tydliga processer, policys och medarbetarhandbok

Har ni väldefinierade processer och policys som styr ert HR-arbete? Är er medarbetarhandbok uppdaterad och anpassad till er verksamhet? Att ha tydliga riktlinjer är grundläggande för att skapa en enhetlig och rättvis arbetsmiljö. Det finns även flera policys och processer som ska finnas enligt lag. Vi på Affirmera hjälper er med allt detta!

HR-strategi

Har ni en övergripande HR-strategi? Har ni ett mål och en plan för hur vi vill utveckla ert personalarbete, kultur, arbetsmiljö osv? Vet ni vad ni behöver för att organisationen ska knyta an till företagets strategi? Affirmera hjälper er med att ta fram en HR-strategi som utvecklar ert bolag.

Hur går en genomlysning till?

Grundlig behovsanalys – Vi startar med att tillsammans med er bestämma om ni är i behov av en total HR-genomlysning eller av ett mer avgränsat område inom HR. Sedan sätter vi igång!

Kartläggning – Vi fortsätter därefter med en workshop där vi lär känna er verksamhet, era affärsmål och hur ni jobbar med HR-frågor. Vi går igenom den dokumentation ni har idag; policys, medarbetarhandbok, arbetsmiljöhandbok etc. Vi intervjuar gärna nyckelpersoner och medarbetare hos er för att få en nulägesbild och om ni vill, gör vi en medarbetarundersökning.

Analys – Det material och iakttagelser vi samlat in analyserar vi därefter strukturerat enligt ARUBA-modellen (Attrahera – Rekrytera – Utveckla – Behålla – Avveckla). Vi kartlägger vad som finns på plats och vad som behöver tas fram eller förbättras. Vi säkerställer verksamhetens efterlevnad av arbetsrättsliga lagar och förordningar inom HR. Vi tittar även på kommunikation och hur väl företagets värderingar, policys osv är förankrade i organisationen och mycket mer. Därefter tar vi fram en handlingsplan.

Handlingsplan och väg framåt

Vår analys och iakttagelser resulterar i en  handlingsplan med rekommendationer om prioriterade aktiviteter, vad som brådskar och vad som kan göras längre fram – en plan för ert kommande HR-arbete. Vi går igenom handlingsplanen tillsammans med er, diskuterar igenom prioriteringarna och sätter tydliga mål.

Ni beslutar om ni vill ha fortsatt HR-stöd av oss och i vilken omfattning.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Affirmera - Er partner inom HR

Oavsett var i Sverige ert företag är beläget, finns Affirmera där för er. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stötta er på er HR-resa och underlätta det dagliga HR-arbetet i din organisation. Er framgång är vår prioritet, och vi ser fram emot att hjälpa er att uppnå era mål.

Affirmera HR – Din Externa HR-Avdelning

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå